Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • De Heeg: De besloten vennootschap de Heeg Internet Solutions B.V., handelende onder de naam www.deheeg.nl, verder te noemen de Heeg, statutair gevestigd te (2031 EG) Haarlem aan de Wateringweg 143.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van de Heeg wordt gesloten.
 • Producten en diensten van de Heeg: De door de Heeg te leveren producten en diensten, waarbij de opdrachtgever informatie beschikbaar stelt welke elektronisch kan worden geraadpleegd en welke met gebruikers elektronisch kan worden uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld het registreren van domeinnamen met onder meer de samenwerking van de Stichting Domeinregistratie Nederland te Arnhem of andere stichtingen; de productie, plaatsing en promotie van een website; het beheren van servers van de Heeg ten behoeve van de daarop elektronisch opgeslagen gegevens en programmatuur; datatransfer en internettoegang en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 • Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie ten aanzien van de levering van één of meer producten of diensten van de Heeg.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de Heeg en opdrachtgever waarop de Heeg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Heeg, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Door de opdrachtgever c.q. derden gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door de Heeg gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. de Heeg is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief b.t.w., tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Heeg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft de Heeg het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Heeg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Heeg worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Heeg zijn verstrekt, heeft de Heeg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Heeg is niet aansprakelijk voor schade, voor welke aard ook, doordat de Heeg is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de Heeg de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Contractsduur: uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij de overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de Heeg derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien- overeenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. de Heeg zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de Heeg de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Heeg daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal de Heeg geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 6. Indien na sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de opdrachtgever overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals in artikel 14 is beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Prijswijzigingen kunnen worden medegedeeld via de website van de Heeg, www.deheeg.nl.

Artikel 7 Domeinnamen en IP-adressen

 1. Bij een overeenkomst strekkende tot de opdracht dat de Heeg zal bemiddelen bij de registratie van een domeinnaam en/of IP adres, dient voorts hetgeen in dit artikel is bepaald in acht te worden genomen.
 2. Voor de aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres geldt dat men afhankelijk en onderworpen is aan van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. de Heeg speelt ter zake een bemiddelende rol en beslist derhalve niet over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. de Heeg is niet aansprakelijk voor het geval de aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt gehonoreerd.
 3. De Heeg aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien het gebruik van de door de opdrachtgever gebruikte domein en domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart de Heeg voor eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook in het geval de Heeg bij de verkrijging van de domeinnaam niet als bemiddelaar is opgetreden.

Artikel 8 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt de Heeg zich de rechten en bevoegdheden voor die hij toekomt op grond van de auteurswet.
 2. Alle door de Heeg verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Heeg worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. De Heeg behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Reglementen

 1. De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan en mag worden verwacht.
 2. De Heeg hanteert de zogenaamde 'fair use policy'. Dit houdt in dat bij een `normaal' gebruik de ter beschikking staande diensten en services van de Heeg door de opdrachtgever en haar andere gebruikers onbeperkt kunnen worden benut mits niet anders overeengekomen. De opdrachtgever conformeert zich, mede in het belang van de andere gebruikers van de diensten en services van de Heeg, aan het bovenbedoelde `normale' gebruik.
 3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer, alsmede voor het overschrijden van de 'fair use'. de Heeg behoudt zich het recht voor om in geval van overschrijding als bedoeld in de vorige zin de overtreder per maand een bedrag van EUR. 0.01 per megabyte dataverkeer te factureren.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan illegale programma's of bestanden(bijvoorbeeld warez, MP3, pirated software, hackers programma's of archieven) te uploaden naar een account of te verspreiden.
 5. In verband met de in de regel (te) grote beïnvloeding van een systeem, is het de opdrachtgever niet toegestaan om chat-rooms te installeren.
 6. Wegens de unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen sites en de daaruit voortvloeiende onevenredige belasting voor het netwerk, zijn de volgende handelingen en sites uitgesloten van vrij dataverkeer:
  - subhosting;
  - het verzenden van shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven;
  - mirror sites;
  - sites als distributiepunten;
  - sites met als primair doel het verspreiden van bestanden.
 7. Gebruikersnaam, gebruikerscode en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Vanwege mogelijk misbruik is het niet toegestaan dat deze informatie wordt verspreid onder derden.
 8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vanaf het inlogaccount serverprocessen te laden (IRC of IRC-bots).
 9. Ieder inlogaccount heeft zijn eigen cgi-bin (script directory). Het staat de opdrachtgever vrij te kiezen welke cgi-scripts hij wenst te gebruiken. de Heeg behoudt zich daarentegen het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging cgi-scripts te deactiveren, indien deze de werking van de server mocht beïnvloeden.
 10. De opdrachtgever verricht generlei handelingen, zoals onder meer het opstarten van processen/programma's, op de systemen van de Heeg, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van de Heeg en/of overige internetgebruikers, dan wel het gebruik daarvan naar het oordeel van de Heeg kunnen hinderen of verhinderen.
 11. Het is de opdrachtgever, alsmede anderen die gebruik maken van de producten en diensten van de Heeg, niet toegestaan om de verbindingen, systemen en de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte en schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en de openbare orde, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en de algemeen aanvaardbare normen, en in de toekomst te aanvaarden normen, die van toepassing zijn op het gebruik van het internet (Netiquette, zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp:.ripe.net/rfc/rfc1855.txt.)). Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende handelingen en/of gedragingen:
  het opslaan en verspreiden van informatie die discriminerend is wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of die op een andere wijze kwetsend kan worden genoemd;
  - het bedreigen en/of op andere wijze lastig vallen van personen, mede daaronder begrepen het zogenaamde `mailbommen';
  het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  het opslaan en verspreiden van kinderporno, pornografie, obsceen en sex-gerelateerd materiaal;
  het verrichten en promoten van illegale activiteiten;
  het zonder toestemming binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (hacken);
  het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
  het verspreiden van vertrouwelijke informatie;
  het opslaan en het ongevraagd en onaangekondigd verspreiden van ongewenste elektronische berichten (spamming, flames).
  het vernielen, beschadigen, onstabiel en/of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.
  Onder de boven aangegeven handelingen en/of gedragingen wordt tevens verstaan het opnemen van verwijzingen en links naar sites waarop in strijd wordt gehandeld met hetgeen boven is bepaald. De bovenstaande opsomming is niet limitatief bedoeld. de Heeg behoudt zich het recht voor om op basis van geldende wet en regelgeving, richtlijnen en algemeen aanvaardbare normen nadere invulling te geven aan hetgeen zij terzake toelaatbaar acht.
 12. De opdrachtgever verplicht zich om de juiste persoonsgegevens aan de Heeg door te geven. Bij eventuele adreswijzigingen, daaronder mede begrepen e-mail adressen, en eventuele andere mutaties in de bovengenoemde gegevens, verplicht de opdrachtgever zich om deze wijzigingen tijdig aan de Heeg bekend te maken. Indien de opdrachtgever nalatig is ten aanzien van zijn verplichting als bedoeld in dit artikellid en als gevolg daarvan een tot de opdrachtgever gerichte verklaring of mededeling hem niet of niet tijdig bereikt, geldt dat deze verklaring of mededeling nochtans haar werking heeft.
 13. De Heeg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit bovenstaande handelingen en gedragingen van de opdrachtgever.

Artikel 11 Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Heeg.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal de Heeg de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Heeg slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.


Artikel 12 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Heeg, geldende voor de periode waar de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele kostenramingen zijn exclusief b.t.w..
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief omzetbelasting.
 5. Opdrachten met een looptijd van meer dan 1 jaar zullen de verschuldigde kosten per kalenderjaar in rekening worden gebracht.
 6. Indien de Heeg met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de Heeg niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. de Heeg mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de Heeg kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.


Artikel 13 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de Heeg aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. De facturering evenals de verdere zakelijke afwikkeling daarvan, daaronder mede begrepen eventueel te verzenden betalingsherinneringen en aanmaningen, vinden plaats per elektronische mail.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de Heeg en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de Heeg onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingstermijn strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op de latere factuur.


Artikel 14 Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  - over de eerste € 2.950,-- 15%;
  - over het meerdere tot € 5.900,-- 10%;
  - over het meerdere tot € 14.748,-- 8%;
  - over het meerdere tot € 58.990,-- 5%;
  - over het meerdere boven € 58.990,-- 3%
 2. Indien de Heeg aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 15 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk, daaronder mede begrepen elektronische mail, opzeggen. De opzegging dient uiterlijk één maand voor het einde van de looptijd te geschieden.
 2. Voor de opzegging van domeinnamen geldt dat deze geschiedt middels een door de opdrachtgever in te vullen en door de Heeg ter beschikking gesteld opzeggingsformulier en dat de bovenbedoelde opzegtermijn eerst dan in werking treedt nadat het betreffende document is ingevuld en door de Heeg is ontvangen.


Artikel 16 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Iedere tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen geeft de Heeg het recht om de uitvoering van een of meerdere van haar verbintenissen op te schorten en/of het gebruik van haar diensten en services te blokkeren of te beperken. In de voren omschreven situatie zullen voor die periode tevens de gebruiksrechten van de opdrachtgever zijn opgeschort. De opdrachtgever dient gedurende de periode dat de Heeg ter zake haar rechten, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, uitoefent zijn verplichtingen uit een of meerdere verbintenissen jegens de Heeg na te komen.
 2. De Heeg heeft in de volgende gevallen het recht de overeenkomst per onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden:
  indien na het sluiten van de overeenkomst aan de Heeg omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Dit geldt met name in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaart, surseance van betaling heeft aangevraagd en verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
  - indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden.
  - indien de opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen in artikel 10, elfde lid is bepaald.
 3. In geval van ontbinding is de Heeg tevens gerechtigd de registratie van de domeinnaam van de opdrachtgever ongedaan te maken. Ter zake aanvaardt de Heeg geen aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel te lijden schade.
 4. Door de ontbinding worden de vorderingen van de Heeg direct opeisbaar en vervallen de aan de opdrachtgever verleende gebruiksrechten.


Artikel 17 Aansprakelijkheid

Indien de Heeg aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. de aansprakelijkheid van de Heeg, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat of schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Heeg beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. in afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 4. de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Heeg of haar ondergeschikten.
 5. de Heeg is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook of schade wegens gederfde omzet of winst.
 6. de opdrachtgever vrijwaart de Heeg tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de geleverde producten en diensten van de Heeg.


Artikel 18 Overmacht

 1. Onder overmacht worden deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Heeg geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor de Heeg niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Heeg worden daaronder begrepen.
 2. De Heeg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid (die verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Heeg haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Heeg opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Heeg niet mogelijk is niet langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien de Heeg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 19 Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van de Heeg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de Heeg het recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de Heeg en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. De Heeg behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. De opdrachtgever heeft, voor het geval hij de wijziging niet wenst te accepteren, daarbij de mogelijk de overeenkomst te ontbinden tot het tijdstip waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden dan wel de overeenkomst tegen het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden op te zeggen.
 2. Deze voorwaarden zijn vermeld op de website van de Heeg, www.deheeg.nl, en zijn tevens gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem .
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.